ปก

สภาพภูมิประเทศ
1.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานจากเขื่อนลำปาวและโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากลำน้ำชี พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดมีแหล่งน้ำที่สำคัญในการเพาะปลูก คือกุดไส้จ่อและแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มี 3 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัด
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาว
1.3.2 สภาพแวดล้อม
1. ด้านเศรษฐกิจการลงทุนพื้นที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรจำนวนมาก
2. ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะ
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1.4.1 รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มี 12 หมู่บ้าน แยกได้ดังต่อไปนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านโนนชัย นายพงศกร นาถมทอง ผู้ใหญ่บ้าน
2. หมู่ที่ 2 บ้านสะอาด นายพัฒนาการ ประทุมทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว นายวินิตย์ ภูผาลี ผู้ใหญ่บ้าน
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก นายบุญเหลือ กงทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
5. หมู่ที่ 5 บ้านโคกประสิทธิ์ นางบุญล้อม นาถมทอง ผู้ใหญ่บ้าน
6. หมู่ที่ 6 บ้านดอนข่า นายสมัย บรรพแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
7. หมู่ที่ 7 บ้านน้อย นายสาคร สุวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน
8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะทอ นายหนูกัน ไชยโศก กำนัน
9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ นายลือเลิศ พละสูน ผู้ใหญ่บ้าน
10. หมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์ นางแสงจันทร์ รัตนพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน
11. หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว นายเรืองยศ ภูกะฐิน ผู้ใหญ่บ้าน
12. หมู่ที่ 12 บ้านโคกประสิทธิ์ นายยงยุทธ อุดมชัย ผู้ใหญ่บ้าน
1.5 จำนวนประชากร
1.5.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ 1,829 ครัวเรือน
1.5.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 7,586 คน แยกเป็น ชาย 3,704 คน หญิง 3,882 คน
1.5.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 238 คน/ตารางกิโลเมตร