นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
  1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีโดยสนับสนุนการลงทุน วัตถุประสงค์และเทคโนโลยี พัฒนาความรู้การศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
1.2 จัดทำระบบศูนย์ข้อมูลการเกษตร ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันต่อเหตุการณ์และปัจจุบัน
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดทำแผนงานการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2542
1.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและวางแผนพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
บริหารงานของ อบต. รวมทั้งการับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. และนำกระบวนการบริหารในเชิงรุกมาใช้โดยการออกหน่วย อบต. เคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและในทุก 6 เดือน จะประเมินผลงานด้านการให้บริการประชาชน
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการตลาดเพื่อรองรับการซื้อขายสินค้าเกษตร
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งจัดระบบงานและการบริการของ อบต. ให้มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เป็นกรอบในการบริหารราชการ

                                2. นโยบายทั่วไป
2.1 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
2.1.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า สะพาน ทางระบายน้ำ
แหล่งน้ำ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อบต. ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับริมถนนสายหลักที่สาธารณะเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
2.1.2 ประสานงานและวางผังโครงข่ายถนนให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบำรุง รักษาซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2.2 การจัดการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยร่วมอนุรักษ์จัดงาน ประเพณี วันสำคัญต่าง ๆ ให้สืบทอดตลอดไป พร้อมทั้งส่งเสริมกีฬา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขต อบต. ปลอดยาเสพติด
2.2.2 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้ทั่วถึงและพอเพียง
2.3 การจัดการด้านสาธารณสุข การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข การอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง
2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
2.3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อสร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้
2.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้าง
งานและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
2.4 การจัดการด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
2.4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการบริหารจัดการทุกด้านจะเป็นความ
โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้การประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้ทุดฝ่ายเข้ารับฟัง
พร้อมเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น
2.4.2 พัฒนาบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ อบต. ให้มีความรู้ความสามารถ
รวมทั้งส่งเสริมด้านพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถทำงาน อย่างมืออาชีพ